Algemene Voorwaarden

Algemene informatie

niceshops GmbH, Saaz 99, 8341, Paldau, Mail: belgie@ecco-verde.com (hierna te noemen "Contractant" of "niceshops GmbH") richt zich op het ontwerp van online winkels en logistieke verwerking, gespecialiseerd op het gebied van e-commerce in verschillende productsegmenten.

Deze algemene voorwaarden (hierna "AV" genoemd) hebben betrekking op de handel via de online winkel op de homepage: www.ecco-verde.be.

De klanten zijn meestal consumenten zoals gedefinieerd in artikel 1, lid 1, punt 2, en artikel 1, lid 3, KSchG (Oostenrijkse consumentenbeschermingswet), evenals ondernemers zoals gedefinieerd in artikel 1, lid 1, punt 1 KSchG (Oostenrijkse consumentenbeschermingswet).

Met het oog op een betere leesbaarheid wordt er geen genderspecifiek onderscheid gemaakt. Dit gebeurt zonder enige intentie om te discrimineren. Alle geslachten worden gelijk aangesproken.

Erkenning van de voorwaarden

De klant erkent deze voorwaarden en gaat ermee akkoord door deze voorwaarden te accepteren.

Op alle zakelijke relaties tussen opdrachtnemer en opdrachtgever zijn deze voorwaarden van toepassing in de ten tijde van het sluiten van de transactie geldende versie. Deze voorwaarden vervangen eventuele algemene voorwaarden van de klant.

Verdedigingsclausule

Het opnemen van algemene voorwaarden of contractuele voorwaarden van de klant die afwijken van deze voorwaarden wordt afgewezen, tenzij deze uitdrukkelijk worden erkend door de niceshops GmbH.

Totstandkoming van het contract

Door op de knop "Bestellen met betalingsverplichting" te klikken, doet de klant een bindend aanbod om een contract met de contractant te sluiten. De contractant is niet verplicht om dit aanbod te accepteren. Voordat de bestelling definitief wordt geplaatst, heeft de klant nog één gelegenheid om deze op eventuele fouten te controleren en indien nodig te corrigeren.

De contractant bevestigt de ontvangst van een aanbod aan de klant per e-mail op het door de klant opgegeven adres ("bestelbevestiging"). Deze e-mail houdt geen aanvaarding van het aanbod door de contractant in, de contractant kan aanbiedingen accepteren door de aankoop van het aanbod te bevestigen in een volgende e-mail ("opdrachtbevestiging") of door de bestelde goederen toe te sturen. De klant is drie dagen aan zijn vragen gebonden.

Om diensten en goederen elektronisch van de contractant te kunnen verkrijgen, kan het zijn dat klanten zich moeten registreren in de online winkel. De klant is verplicht om in het kader van de zakelijke relatie waarheidsgetrouwe en volledige informatie te verstrekken en zijn gegevens te allen tijde up-to-date te houden. Hij moet zijn gegevens vertrouwelijk behandelen en beschermen tegen onbevoegde toegang. Indien opdrachtgever misbruik door derden vermoedt, dient hij opdrachtnemer hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

De klant dient zich te onthouden van alle maatregelen die de technische beschikbaarheid van de online shop in gevaar kunnen brengen of belemmeren (inclusief cyberaanvallen). Dergelijk gedrag zal worden vervolgd.

Opslag van de contracttekst

De tekst van het contract, d.w.z. de informatie van de klant over het bestelproces, wordt opgeslagen door niceshops GmbH en kan door de klant worden ingezien onder de link "Mijn account" onder "Mijn bestellingen". Onafhankelijk hiervan, stuurt niceshops GmbH een bestelbevestiging met daarin deze algemene voorwaarden naar het e-mailadres dat door de klant is opgegeven.

Herroepingsrecht

Dit herroepingsrecht geldt alleen voor consumenten.

De klant kan een door middel van verkoop op afstand gesloten overeenkomst zonder opgave van redenen binnen 14 dagen herroepen. Informatie over retourneren vindt u hier.
Bovendien verlenen wij u binnen deze termijn een verlengd herroepingsrecht van 16 dagen.

Herroepingsrecht

De klant heeft als consument het recht om deze overeenkomst binnen 14 dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De wettelijke herroepingstermijn is 14 dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft genomen. Bovendien verleent de contractant voor deze periode een verlengd herroepingsrecht van 16 dagen. De klant heeft dus 30 dagen de tijd om het contract te herroepen.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant de contractant op de hoogte stellen van zijn beslissing om deze overeenkomst te herroepen door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief per post, telefoon of e-mail).

De klant kan hiervoor het modelformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht. Om de herroepingstermijn te respecteren, volstaat het dat de klant de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op de volgende overeenkomsten:

De consument heeft geen herroepingsrecht van op afstand of buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten over

 • Diensten als niceshops GmbH de dienst volledig heeft geleverd. Echter alleen als niceshops GmbH op uitdrukkelijk verzoek van u (§ 10 FAGG (Fern- und Auswärtsgeschäfte-Gesetz (Lange Afstand en Buitenlandse Zaken-Wet))) is begonnen met de nakoming van het contract voor het einde van de herroepingstermijn volgens § 11 FAGG (Fern- und Auswärtsgeschäfte-Gesetz (Lange Afstand en Buitenlandse Zaken-Wet)) en u ook ofwel
  • voor aanvang van de dienstverlening hebt u bevestigd dat u uw herroepingsrecht verliest bij volledige uitvoering van de overeenkomst,
   of
  • wanneer u niceshops GmbH specifiek heeft gevraagd om bij u langs te komen om reparaties te laten uitvoeren,
 • Goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop niceshops GmbH geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen,
 • Goederen die op klantspecificatie zijn gemaakt of duidelijk zijn afgestemd op persoonlijke behoeften,
 • Goederen die snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum spoedig overschreden zou worden (bv. bederfelijke levensmiddelen),
 • Goederen die verzegeld worden geleverd en om gezondheids- of hygiënische redenen niet geschikt zijn voor retournering als hun verzegeling na levering is verwijderd (bijvoorbeeld hygiëne- of verzorgingsproducten),
 • Goederen die door hun aard onlosmakelijk met andere goederen zijn vermengd na levering,
 • Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar die niet eerder dan 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst geleverd kan worden en waarvan de dagwaarde afhankelijk is van schommelingen in de markt waarover {company_name } geen invloed heeft,
 • Audio- of video-opnamen of computersoftware geleverd in een verzegelde verpakking indien ontzegeld na levering,
 • Kranten, tijdschriften of tijdschriften met uitzondering van abonnementsovereenkomsten voor de levering van dergelijke publicaties,
 • Diensten op het gebied van huisvesting anders dan wonen, goederenvervoer, verhuur van motorvoertuigen en bezorging van eten en drinken en diensten verleend in verband met vrijetijdsbesteding, waarbij telkens een bepaalde tijd of periode contractueel is overeengekomen voor de uitvoering van het contract dat door niceshops GmbH wordt verstrekt,
 • De levering van digitale inhoud die niet op een fysieke gegevensdrager moet worden geleverd (bijv. downloads, e-books, ...), als niceshops GmbH is begonnen met de uitvoering van het contract vóór het einde van de herroepingstermijn volgens § 11 FAGG (Fern- und Auswärtsgeschäfte-Gesetz (Lange Afstand en Buitenlandse Zaken-Wet)) (dat wil zeggen dat de digitale inhoud geleverd is). Het herroepingsrecht vervalt echter alleen in die gevallen waarin u op grond van de overeenkomst tot betaling verplicht bent, waarin u tevens
  • uitdrukkelijk akkoord bent gegaan met het begin van de uitvoering van de overeenkomst vóór het einde van de herroepingstermijn,
  • bevestigd heeft dat u weet dat u uw herroepingsrecht verliest als gevolg van het voortijdig beginnen van de uitvoering van de overeenkomst, en
  • niceshops GmbH u een kopie of bevestiging heeft verstrekt in overeenstemming met artikel 5 (2) of artikel 7 (3) FAGG (Fern- und Auswärtsgeschäfte-Gesetz (Lange Afstand en Buitenlandse Zaken-Wet)).

U heeft ook niet het recht om contracten voor dringende reparatie- of onderhoudswerkzaamheden op te zeggen waarbij u niceshops GmbH uitdrukkelijk heeft verzocht om langs te komen om deze werkzaamheden uit te voeren. Het herroepingsrecht is echter niet uitgesloten voor andere diensten waar u niet uitdrukkelijk om hebt gevraagd of voor geleverde goederen die niet noodzakelijkerwijs nodig zijn als reserveonderdelen voor onderhoud of reparatie.

Gevolgen van herroeping

Indien de klant deze overeenkomst herroept, is de opdrachtnemer hem alle betalingen verschuldigd die hij van de klant heeft ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat de klant een andere leveringswijze heeft gekozen dan de goedkoopste standaardlevering die door de opdrachtnemer wordt aangeboden), onmiddellijk en uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de dag waarop de contractant de kennisgeving van uw herroeping van dit contract heeft ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruikt opdrachtnemer hetzelfde betaalmiddel dat de klant heeft gebruikt voor de oorspronkelijke transactie, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen met de klant; deze terugbetaling zal in geen geval aan de klant worden aangerekend. De opdrachtnemer mag terugbetaling weigeren totdat hij de goederen heeft teruggekregen of totdat de klant het bewijs heeft geleverd dat de goederen zijn teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

Indien waardevermindering van een goed te wijten is aan het feit dat de goederen zijn gebruikt op een manier die niet nodig is om de kwaliteit te controleren, is de klant verantwoordelijk voor dit waardeverlies.

De klant zal de goederen zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop hij de contractant op de hoogte heeft gesteld van de herroeping van dit contract

niceshops GmbH
Saaz 99
8341 Paldau
E-Mail: belgie@ecco-verde.com
Telefoon:

terugsturen. De deadline wordt gehaald als de klant de goederen verzendt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

Retourneren vanuit de volgende landen is gratis:

Oostenrijk, België, Bulgarije, Cyprus, Tsjechië, Duitsland, Denemarken, Estland, Spanje, Finland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Griekenland, Kroatië, Hongarije, Ierland, Italië, Litouwen, Luxemburg, Letland, Nederland, Polen, Portugal, Roemenië, Zweden, Slovenië, Slowakije

Retourzendingen naar landen die hierboven niet zijn vermeld, moeten door de klant worden betaald.

Dit wordt gedaan om zakelijke, juridische en logistieke redenen en zonder enige intentie tot discriminatie.

Gedetailleerde informatie over retouren vindt u hier: https://www.ecco-verde.be/nl-BE/info/retourneren

Einde herroepingsrecht

Betaaldatum en eigendomsvoorbehoud

De vorderingen van de aannemer zijn opeisbaar op het moment dat de factuur wordt opgemaakt, maar op zijn vroegst bij ontvangst van de goederen. Indien de vorderingen niet binnen veertien dagen zijn voldaan, zal opdrachtnemer vanaf de vervaldag 4% wettelijke vertragingsrente per jaar vorderen. Als de klant een ondernemer is, is het bedrag van de vertragingsrente gebaseerd op § 456 UGB (Oostenrijks ondernemingswetboek).

Alle door de aannemer geleverde goederen blijven hun eigendom totdat ze volledig zijn betaald. Voor verkoop van de goederen door de klant aan een derde voordat deze volledig zijn betaald, is de voorafgaande toestemming van de contractant vereist.

Indien opdrachtgever de zaken niet zoals overeengekomen heeft afgenomen (gebrek aan acceptatie), is opdrachtnemer gerechtigd de zaken ofwel op te slaan, waarvoor voor elk kalenderjaar of gedeelte daarvan een opslagvergoeding van 0,1% van het bruto factuurbedrag in rekening kan worden gebracht, of voor rekening en risico van de klant te deponeren bij de rechtbank.

Prijzen

Alle productprijzen zijn totaalprijzen; ze bevatten de wettelijke omzetbelasting (belasting over de toegevoegde waarde).

Bij twijfel is omzetbelasting nog niet inbegrepen. De bedragen vermeld op het moment van de bestelling zijn van toepassing.

Betaling geschiedt door overmaking op de door opdrachtnemer opgegeven rekening. Of de betaling maandelijks (vaste verplichting) of eenmalig (doelverplichting) geschiedt, hangt af van de afspraak tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.

Betaalvoorwaarden

niceshops GmbH accepteert de betaalmethoden vermeld in de webshop.

Garantie

Tenzij anders vermeld, zijn de algemene wettelijke bepalingen van toepassing.

De garantie is uitgesloten voor gebreken veroorzaakt door de klant. Dit is met name het geval bij ondeskundige behandeling, verkeerde bediening of ongeautoriseerde reparatiepogingen.

Indien goederen worden geleverd met duidelijke transportschade, is de klant verplicht dergelijke fouten onmiddellijk aan de bezorger te melden en onmiddellijk contact op te nemen met de opdrachtnemer. Het niet indienen van een klacht of contact heeft geen gevolgen voor de wettelijke garantieaanspraken van consumenten en dient slechts ter ondersteuning van de opdrachtnemer bij het doen gelden van zijn aanspraken jegens het met de levering van de goederen belaste bedrijf of de verzekeringsmaatschappij.

Voor zover een fabrieksgarantie bestaat, moet de klant de daaruit voortvloeiende claims rechtstreeks tegen de fabrikant doen gelden. Indien de klant een consument is, dient deze garantie hem schriftelijk of op een andere hem ter beschikking staande duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld e-mail) kenbaar te worden gemaakt.
De aansprakelijkheid van niceshops GmbH uit de fabrieksgarantie is uitgesloten. De garantieverplichtingen van {company_name } worden niet beperkt door enige fabrieksgarantie.

De opdrachtnemer biedt geen garantie dat de in de webshop gepubliceerde foto's identiek zijn aan de werkelijk geleverde goederen.

Disclaimer van aansprakelijkheid

Schadeclaims door de klant tegen niceshops GmbH zijn uitgesloten, tenzij niceshops GmbH of hun plaatsvervangende agenten hebben gehandeld met opzet of grove nalatigheid.

Het bedrag van de aansprakelijkheid is beperkt tot de schade die typisch voorzienbaar was toen het contract werd gesloten.

De aannemer is niet aansprakelijk jegens bedrijven voor gederfde winst.

Aansprakelijkheid voor schade aan leven, ledematen en gezondheid, voor nalatige of opzettelijke schending van essentiële contractuele verplichtingen of voor zover onder de Productaansprakelijkheidswet blijft onaangetast.

De aannemer is niet verantwoordelijk als hij zijn verplichtingen uit de contractuele relatie niet kan nakomen door omstandigheden waarvoor hij of een plaatsvervangende agent niet verantwoordelijk is. Dit geldt onder meer voor het niet beschikbaar zijn van energie- of telecommunicatiediensten en door overmacht.

Gegevensbescherming

Gegevensbeschermingsbepalingen zijn opgenomen in de gegevensbeschermingsverklaring .

De opdrachtnemer wijst erop dat de gegevens van de klant kunnen worden verwerkt voor reclamedoeleinden op basis van gerechtvaardigde belangen (art. 6 lid 1 lit. f AVG). De klant kan te allen tijde bezwaar maken tegen deze vorm van gegevensverwerking (art. 21 lid 2 AVG).

Wijziging van de algemene voorwaarden / recht om wijzigingen aan te brengen

Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen, voor zover dit nodig is om later optredende gelijkwaardigheidsstoringen op te heffen of ons aan te passen aan gewijzigde wettelijke of technische randvoorwaarden. Wij informeren de klant over elke wijziging door de inhoud van de gewijzigde regelgeving te sturen naar het laatst bekende e-mailadres van de klant. De wijziging wordt onderdeel van het contract als de klant niet binnen zes weken na ontvangst van de kennisgeving van wijziging schriftelijk of in tekstvorm bezwaar maakt tegen opname in de contractuele relatie. Een dergelijke latere wijziging kan geen nadeel voor de klant opleveren.

Contracttaal

De beschikbare taal voor het sluiten van het contract is Nederlands.

Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze contractuele relatie is gebaseerd op Oostenrijks recht en wordt geacht te zijn overeengekomen. Deze rechtskeuze mag er echter niet toe leiden dat de consument de bescherming wordt ontnomen die wordt geboden door de dwingende voorschriften van het land waar hij woont (zie artikel 6, lid 2, Rome I-verordening). De toepassing van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (VN-koopverdrag) en referentienormen zijn uitgesloten.

De exclusieve bevoegde rechtbank is Graz. Als de klant een consument is en zijn woon- of gewone verblijfplaats in het binnenland heeft of in het binnenland werkt, kan de klant alleen worden gedagvaard voor de rechtbanken in wiens district zijn woonplaats, zijn gewone verblijfplaats of zijn plaats van tewerkstelling is gelegen.

Arbitragecommissie en online geschillenbeslechting

Bij een geschil bestaat de mogelijkheid dat wij deelnemen aan de arbitrageprocedure van de Internet Ombudsman: https://ombudsmann.at/

Bij problemen kunt u via dit platform een klacht indienen en laten behandelen door een onafhankelijke geschilleninstantie: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=NL

Ons e-mailadres: belgie@ecco-verde.com

Uitgebreide producentenverantwoordelijkheid

Informatie over het unieke identificatienummer (UIN) van niceshops GmbH in Frankrijk:

 • Verpakking: FR223591_01OTUG
 • Batterijen en accumulatoren: FR041746_06M6YT
 • Elektrische en elektronische apparatuur: FR041737_05JK8X